Logo Dziadkowice Gmina

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Urząd Gminy Dziadkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.dziadkowice.samorzad.pl/index.php zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.dziadkowice.samorzad.pl/index.php

 

Strona www.dziadkowice.samorzad.pl jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) niezgodność z ustawą:

– materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, głównie skany dokumentów

– w zdjęciach nagłówkowych artykułów brakuje alternatywnego tekstu

b) nieproporcjonalne obciążenie:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

– materiały dostarczone do publikacji ze źródeł zewnętrznych,

– materiały bardzo obszerne, których wytworzenie odbywa się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwia wpływ na ich docelową formę,

– materiały posiadające strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Niniejszą deklarację sporządzono 21 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dziadkowice, tel. 85 65 65 900, e-mail: ugdziadkowice@post.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wojewoda Podlaski w Białymstoku

Adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

E-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Tel.: 85 743 93 15

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dziadkowice zlokalizowany jest w budynku jednopiętrowym pozbawionym windy. Budynek ten, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Wewnątrz budynku, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorową farbą. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy referatu, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Dziadkowice znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 6565 900
fax. 85 6565 904
e-mail: ugdziadkowice@post.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.