Poradnik dla organizacji pozarządowych poradnik.ngo.pl/

Wieloletni program współpracy powiatu siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi (2011 – 2014)

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)