W okresie wrzesień 2010 – lipiec 2011 w Zespole Szkół w Dziadkowicach jest realizowany projekt pt. „Równaj do lepszych – wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:

  1. Przyroda wokół Ciebie
  2. Zaprzyjaźnij się z matematyką
  3. Teatr, kino, muzeum bliżej nas (zajęcia z języka polskiego)
  4. Wiem i rozumiem (edukacja wczesnoszkolna)
  5. Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych
  6. Szkolny Ośrodek Kariery


Ulotka o programie