Stanowisko ds. obsługi Biura Rady i sekretariatu
Kompetencje:
 1. organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, wójta i do rady gminy oraz referendów;
 2. obsługa organizacyjno - techniczna rady, jej komisji oraz klubów radnych;
 3. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu w tym organizacja i obsługa spotkań z mieszkańcami;
 4. prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych oraz opinii i wniosków komisji;
 5. wykonywanie zadań związanych z wyborami rad sołeckich /organów samorządu mieszkańców/ oraz udzielanie pomocy w realizacji ich ustawowych i statutowych zadań;
 6. prowadzenie sekretariatu wójta;
 7. obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej;
 8. wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądów;
 9. prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do stowarzyszeń;
 10. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i ich ogłaszanie.
Stanowisko ds. organizacyjnych
Kompetencje:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 2. planowanie i koordynacja szkoleń;
 3. przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu;
 4. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez wójta;
 5. wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. prowadzenie archiwum zakładowego;
 7. prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, drukami i materiałami kancelaryjnymi;
 8. prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
 9. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 10. prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego;
 11. promocja gminy;
 12. współdziałanie z organami władzy państwowej;
 13. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami;
 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 15. współpraca międzynarodowa;
 16. rozpatrywanie skarg i wniosków;
 17. prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Kompetencje:
 1. dekretacja dokumentów finansowych;
 2. prowadzenie budżetowej księgowości (syntetycznej i analitycznej) urzędu i jednostek kultury;
 3. prowadzenie analityki do poszczególnych kont rozrachunkowych oraz kart dochodów, wydatków i kosztów;
 4. obsługa płac pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków;
 5. prowadzenie analitycznej ewidencji kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
Stanowiska ds. budżetowych
Kompetencje:
 1. obsługa kasowa urzędu i zakładów budżetowych;
 2. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT;
 3. przygotowywanie wniosków dotyczących zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe;
 4. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej;
 5. prowadzenie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków opłacanych przez urząd gminy;
 6. zakup i rozprowadzanie znaków skarbowych, prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania;
 7. rozliczanie rozmów telefonicznych.
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Kompetencje:
 1. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków, opłat i innych wpływów gminy;
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i umorzeń, odroczeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy;
 3. załatwianie podań w sprawie ulg wojskowych, inwestycyjnych, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji;
 4. prowadzenie kart gospodarstw i urządzeń do tych kart, ewidencja zmian geodezyjnych;
 5. wydawanie zaświadczeń wynikających z zakresu prowadzonych spraw;
 6. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania.
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Kompetencje:
 1. prowadzenie kontokwitariuszy na podatników sołectw gminy Dziadkowice;
 2. organizowanie oraz nadzorowanie inkasa należności podatkowych i rozliczanie sołtysów;
 3. prowadzenie księgowości podatkowej;
 4. uzgadnianie kwartalne obrotów i sald z dokumentami wymiarowymi;
 5. wymiar i pobór podatku od środków transportowych;
 6. sporządzanie zaświadczeń w sprawie aktualnego stanu zalegania bądź niezalegania;
 7. egzekucja należności pieniężnych;
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalanie opłat za korzystanie z zezwoleń;
 10. udostępnianie urzędowych formularzy umożliwiających rejestrację w KRS, aktualizowanie na podstawie informacji KRS danych o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu.
Stanowiska ds. gospodarki komunalnej i budownictwa
Kompetencje:
 1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
 2. ustalanie warunków zagospodarowania terenu;
 3. współudział w przygotowywaniu projektów oraz projektów zmian miejscowych planów oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 4. ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja, rejestracja i określanie zobowiązań partycypacyjnych inwestorów na rzecz gminy;
 5. nadzór nad inwestycjami własnymi gminy i przygotowywanie umów;
 6. nadzór nad remontami w budynkach urzędu, jednostek organizacyjnych i innych obiektach stanowiących minie komunalne;
 7. prowadzenie spraw dotyczących budowy urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi;
 8. gospodarka zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych gminy, przygotowywanie umów, nadzór w tym zakresie;
 9. prowadzenie spraw dotyczących wodociągów, kanalizacji i innych urządzeń komunalnych;
 10. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
 11. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym:
  1. nadzór nad działalnością gminnych wysypisk odpadów;
  2. inicjowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania;
  3. podejmowanie starań mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 12. nadzór nad funkcjonowaniem zbiornicy padliny;
 13. organizowanie targowisk;
 14. utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 15. przygotowywanie zamówień publicznych w zakresie powierzonych spraw; prowadzenie dokumentacji;
 16. przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskania funduszy unijnych;
 17. zaopatrzenie oraz prowadzenie ewidencji materiałów budowlanych i opału;
 18. zapewnienie mieszkańcom ochrony zdrowotnej.
Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i drogownictwa
Kompetencje:
 1. podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej;
 2. współpraca ze służbami doradztwa rolniczego oraz służbą weterynaryjną;
 3. prowadzenie spisów rolnych;
 4. zarządzanie i administrowanie gruntami gminy:
  1. prowadzenie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości,
  2. prowadzenie spraw w zakresie wykonywania prawa pierwokupu,
 5. tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele w tym pod inwestycje gminne;
 6. przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 7. prowadzenie spraw wspólnot gruntowych;
 8. planowanie i nadzór w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg;
 9. prowadzenie rejestru gruntów komunalnych;
 10. sprawy z zakresu korzystania z prawa pierwokupu;
 11. nadzór nad gospodarką odpadami w zakładach, opinie dotyczące odpadów niebezpiecznych;
 12. przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 13. prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 14. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, naliczanie kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ściąganie należności wraz z odsetkami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów;
 15. nadzór nad funkcjonowaniem gminnej spółki wodnej;
 16. przygotowywanie zamówień publicznych w zakresie powierzonych spraw; prowadzenie dokumentacji i rejestru zamówień;
 17. występowanie z inicjatywą realizowania inwestycji gminnych oraz przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskania funduszy unijnych.
Stanowisko ds. obywatelskich
Kompetencje:
 1. sporządzanie wykazu przedpoborowych, rejestracja przedpoborowych oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru;
 2. prowadzenie spraw związanych z uznaniem poborowych oraz żołnierzy odbywających służbę wojskową za jedynych żywicieli rodziny;
 3. organizowanie akcji kurierskiej i posłańczej;
 4. nakładanie na obywateli obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju;
 5. prowadzenie kancelarii tajnej urzędu;
 6. prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi;
 7. prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi;
 8. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie gminy;
 9. przygotowanie oraz kierowanie formacjami obrony cywilnej;
 10. zapewnienie działania elementów systemu wczesnego wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 11. opracowywanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych;
 12. organizowanie szkoleń formacji obrony cywilnej;
 13. szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
 14. kierowanie i koordynowanie akcji ratunkowych;
 15. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom działającym na terenie gminy;
 16. nadzorowanie zadań obrony cywilnej przez jednostki znajdujące się na terenie gminy;
 17. przyjmowanie informacji o zagrożeniach oraz ich przekazywanie;
 18. rozliczanie energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic;
 19. prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy i miejsc pamięci narodowej;
 20. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony przed zwierzętami bezdomnymi;
 21. prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kompetencje:
 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
  1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej tych akt;
  2. sporządzanie aktów urodzeń, zgonów, małżeństw oraz rejestrów pomocniczych do tych akt;
  3. odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego oraz wydawanie wypisów i zaświadczeń z prowadzonych ksiąg;
  4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska małżonków i dzieci, uznanie dziecka i nadanie dziecku nazwiska męża matki;
  5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
  6. organizowanie uroczystości jubileuszowych;
  7. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  1. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawania decyzji w sprawach zameldowań i wymeldowań;
  2. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;
  3. sporządzanie spisów wyborców;
  4. wydawanie i wymiana dokumentów stwierdzających tożsamość;
  5. współpraca z PESEL, TBD, USC, urzędami gmin, organami policji i organami wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w związku z wystawianiem dokumentów tożsamości;
  6. wydawanie poświadczeń zamieszkania;
  7. prowadzenie spraw z zakresu spisu ludności i mieszkań.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących repatriantów.
Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych
Kompetencje:
 1. organizowanie i nadzór kancelarii tajnej;
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnej;
 3. nadzorowanie systemu ochrony sieci teleinformatycznych;
 4. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";
 5. opracowywanie i przedkładanie burmistrzowi projektów aktów prawnych określających stanowiska lub rodzaje prac zleconych z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie do każdej klauzuli tajności;
 6. przeprowadzanie postępowania sprawdzającego i wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa;
 7. opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji;
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Funkcję Pełnomocnika do spraw informacji niejawnej pełni inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i drogownictwa.