Sesje rady gminy są zwoływane przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  • Sesja może zostać zwołana również na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.
  • Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.
  • Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
  • Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji rady gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.
  • Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.