logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dziadkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.dziadkowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.dziadkowice.pl 
Data publikacji strony internetowej: 2024-02-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-14

 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 
Informacja o treściach niedostępnych:

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 
Wyłączenia:

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-31.

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Induclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99,02%. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Piotrowski, adres poczty elektronicznej rpiotrowski@dziadkowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 65 69 318. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Dziadkowice

Adres organu odwoławczego: Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice

Adres e-mail organu odwoławczego: ugdziadkowice@post.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 65 69 310
 
Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dziadkowice zlokalizowany jest pod adresem Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, pozbawiony windy. Budynek, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się z uwagi na występujące bariery architektoniczne. Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze wejście jest zadaszone, nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Drugie wejście (zadaszone) posiada pochylnię wraz z jednostronnymi barierkami. otwarcie drzwi nie wymaga użycia siły. drzwi są oznakowane. wewnątrz budynku, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorową farbą. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy referatu, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Na parterze znajduje się częściowo zgodna z wymaganiami toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzach nie ma przeszkód, które uniemożliwiałyby poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnością ruchową. W całym budynku wykonano kontrastowanie drzwi, przez odróżnienie ich od ściany. poręcze w budynku kontrastują z kolorem ścian. Przy schodach są zamieszczone piktogramy, oraz oznaczenia taśmą (żółto – czarną) zmiany wysokości. Przed budynkiem Urzędu Gminy Dziadkowice znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W Urzędzie brak jest systemu alarmowego informującego osoby znajdujące się wewnątrz budynku o zagrożeniu. W budynku są zaznaczone drogi ewakuacji z budynku.  
 
Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl