logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Internet szerokopasmowy

Na terenie gminy Dziadkowice możliwy jest dostęp do darmowego internetu dzięki wybudowaniu 17 publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP). Aby móc skorzystać z darmowego internetu należy wybrać z listy dostępnych sieci nazwę HotSpot_NSSD.Po podłączeniu się do sieci należy się zarejestrować. Na podany przy rejestracji numer telefonu zostanie wysłany SMS z hasłem. Z uwagi na darmowy dostęp internet posiada kilka ograniczeń, m.in. czas trwania sesji oraz prędkość transmisji danych. Jednorazowa sesja trwa 45 min. po tym czasie użytkownik zostaje automatycznie rozłączony a kolejne połączenie możliwe będzie po upływie 15 minut. Z uwagi na wymogi UKE prędkość internetu ograniczona została do 1024kb/s. Darmowy internet dostępny jest w promieniu ok 200 metrów od nadajnika na zewnątrz budynków i nie jest przystosowany do użytku domowego, dlatego też możliwy jest brak zasięgu wewnątrz budynku nawet w pobliżu nadajnika.

Podstawowe informacje na temat całego projektu nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne. Projekt przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec – Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. 

Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

 • Budowa infrastruktury światłowodowej.
 • Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
 • Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 52 683 696,02 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono, iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Źródła finansowania:

 • Dofinansowanie EFRR i budżet państwa – 36 339 238,69 PLN
 • Wkład własny z budżetów gmin – 16 344 457,33 PLN

Okres realizacji:

 • prace przygotowawcze: I kw. 2010-III kw. 2014
 • prace inwestycyjne: IV kw. 2014-IV kw. 2015
 • zakończenie realizacji projektu: IV kw. 2015

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
 • Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu (bezpłatne korzystanie).
 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.
 • Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
 • Podniesienie poziomu edukacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 436 km (Wybudowano 483 km)
 • Ilość uruchomionych PIAP – 387 szt.
 • Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP – 387 szt.
 • Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 • Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu- 35 szt.
 • Liczba jednostek publicznych które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.
 • Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 3 750 osób
Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl