logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola kompostowników

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                                                       

W związku z tym każdy właściciel nieruchomości zabudowanej powinien wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Dziadkowicach pokój nr 3 oraz na stronie http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl (zakładka pliki do pobrania)

Wypełnione druki należy składać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Dziadkowice, pocztą na adres Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@dziadkowice.pl

Jednocześnie informujemy, że od dnia 24 kwietnia pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego przeprowadzą w terenie aktualizację posiadanej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto podczas zbierania danych o sposobie zagospodarowania nieczystości płynnych realizowana będzie kontrola kompostowników przydomowych, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl