Logo Dziadkowice Gmina

News

News zdjęcie id 279

Nabór Wniosków Fotowoltaika

Osoby zainteresowane montażem instalacji fotowoltaicznych zobowiazane są słożyć wymagane dokumenty do dnia 30 stycznia 2020 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą uwzglednione w opracowanym wniosku aplikacyjnym.

Podstawowe informacji dotyczące naboru:

Przykładowy koszt założenia instalacji przy dofinansowaniu 65% i cenie 5 tys. za 1 kW

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszt zmiany licznika na dwukierunkowy.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • 1 osoba może złożyć jeden wniosek,
 • Moc instalacji nie większa niż 5 kW,
 • Energia wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe,
 • Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać 120% rocznego zużycia energii w domu,
 • Budynek oddany do użytku przed dniem złożenia wniosku,
 • Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy (podatki, woda, ścieki, odpady).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie (część I),
 • Dokument potwierdzający własność do nieruchomości,
 • Kopia faktury za energią za 2018 rok ( budynki wybudowane później za 2019 rok),
 • Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące ( karta dużej rodziny, rodzina wielodzietna, osoba niepełnosprawna, mała instalacja, osoby starsze).

Dokumenty wymagane po otrzymaniu przez gminę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego:

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie z mieszkańcem – w ciągu 21 dni,
 • 90 dni na wyłonienie wykonawcy oraz złożenie dokumentów:
  • Wniosek o dofinansowanie (część II),
  • Uproszczona dokumentacja techniczna,
  • Kopia zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli dotyczy,
  • W przypadku instalacji wykonanych na gruncie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
  • Dokument potwierdzający wybór wykonawcy.

Odbiór instalacji:

Po zakończeniu montażu instalacji mieszkaniec zgłasza Gminie gotowość zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej do odbioru. Odbiór instalacji będzie obejmował następujące zadania:

 • odbiór instalacji przez Gminę oraz Inspektora nadzoru   – sporządzenie protokołu odbioru instalacji;
 • opłacenie przelewem przez mieszkańca faktury VAT dla wykonawcy projektu.

Rozliczenie dotacji:

Po odebraniu instalacji mieszkaniec złoży w Urzędzie Gminy w terminie maksymalnie 30 dni od dokonania płatności wniosek o rozliczenie dotacji wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty:

 • dowodami księgowymi (rachunki, faktury),
 • dowodem zapłaty,
 • protokołem odbioru instalacji,
 • zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej złożone u operatora OSD.

Wypłata dotacji:

Gmina będzie przekazywała środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez mieszkańców w umowie o powierzenie grantu w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rozliczenie dofinansowania.

 

Dodatkowe informacje:

Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów Projektu grantowego ponoszone przez mieszkańców to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z:

 1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna).
 2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku.
 3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 5. Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej.
 6. Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 

Wykonanie instalacji odgromowej jest obowiązkowe

Ponadto właściciel nieruchomości na której zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia instalacji przez okres trwałości projektu (5 lat)

Wniosek o dofinansowanie - POBIERZ

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.