Logo Dziadkowice Gmina

News

Ogłoszenie o sprzedaży koparko - ładowarki

01.03.2023

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż Koparko-ładowarki Caterpillar 438, rok produkcji – 1991, nr seryjny: 3DJ01553.

 

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Gminy Dziadkowice

Dziadkowice 36

17-306 Dziadkowice

NIP 544-14-37-763

Tel. 607050928

e-mail: zgk@dziadkowice.pl

  1. Przedmiot sprzedaży:

- Marka, typ, model – Koparko-ładowarka Caterpillar 438,

- rok produkcji - 1991, nr seryjny: 3DJ01553,

- pojazd sprawny, ważna polisa OC.

W załączeniu do ogłoszenia znajduje się dokumentacja zdjęciowa pojazdu.

3. Cena wywoławcza pojazdu: 35000,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Organizator nie przewiduje stosowania instytucji wadium.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Koparko-ładowarkę można obejrzeć i zapoznać się z jej stanem technicznym w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice (7.45-15.45) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (osoba do kontaktu: Sebastian Kosowski – 607050928)

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (załącznik Nr 1).

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 36, 17-306 Dziadkowice oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki” oraz „Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 15 marca 2023r.”. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Dziadkowice, pok. Nr 4 (sala konferencyjna).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą – 14 dni od otwarcia ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).

 

7. Informacje dodatkowe:

- Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Sebastian Kosowski w godzinach pracy ZGK, nr tel. 607050928.

- Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg załączonego wzoru – zał. Nr 2.

- Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Nr 37 8092 0001 0004 6877 2000 0010 Bank Spółdzielczy Siemiatycze w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

- W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy.

- Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

- Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

- Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

RODO

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.